มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี อาชีพเสริม รายได้ดี ไม่ต้องลงทุน
ยินดีต้อนรับสู่ ธุรกิจประกันภัย มิตรแท้ประกันภัยสร้างรายได้ไม่จำกัด ฟรี... ธุรกิจแฟรนไชส์ จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัยสุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน
 
 คุณสมบัติ คนสมัครตัวแทน
 
คนสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารของตัวแทนที่ต้องใช้
 
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
ส่งเอกสาร ถึง...
    คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
    สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
    เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
    อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
 
 คุณสมบัติ คนค้ำประกัน
 
การสมัครตัวแทน ต้องมีคนค้ำ 1 คน
คนค้ำต้องมีหลักฐานการทำงาน (อายุ 20 - 60 ปี)
 
> ถ้าคนค้ำเป็นข้าราชการ เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

> ถ้าคนค้ำเป็นพนักงานบริษัท เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือน(ตัวจริง) หรือ ใบรับรองเงินเดือน(ตัวจริง)
ฐานเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

***การเซ็นรับรองสำเนาบัตร ถ้าเซ็นสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ ไม่เขียนอะไรมา อย่างนี้ได้
แต่ถ้าจะเขียนกำกับด้วยให้เขียนว่า บัตรตัวแทน ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บมจ.มิตรแท้ประกันภัย"
บัตรคนค้ำ ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับค้ำประกันตัวแทน (ตามด้วยชื่อตัวแทนคนที่จะสมัคร)"
***ลายเซ็นให้เหมือนกันทุกจุดทั้งใบสมัครและสำเนาบัตร
***ในชุดสมัคร ตัวแทนเซ็น 4 ที่ คนค้ำเซ็น 1 ที่ (พยานไม่ต้องเซ็นว่างไว้เลย)
    >>> โทรสอบถามรายละเอียดฟรี!   089-835-5577(ais)  ,  081-672-1333(dtac) <<<

การประกันอัคคีภัย (FIRE INSURANCE)
 
1. การประกันอัคคีภัยคืออะไร
การประกันอัคคีภัยที่เกิดตามกรมธรรม์มาตรฐาน ให้ความคุ้มครอง ความเสี่ยงภัย ของทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือ การเกิดระเบิดของแก็สที่ใช้ในการหุงต้ม หรือให้แสงสว่างเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
2. ทำไมต้องประกันอัคคีภัย
ทรัพย์สินที่ท่านเป็นเจ้าของ หรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย อันเนื่องจากอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตความสูญเสียนั้น จะได้รับการชดใช้ เมื่อท่านโอนความเสี่ยงภัยให้กับบริษัทประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบแทนท่าน ซึ่งการทำประกันอัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ท่านได้
3. การประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองอย่างไร
บริษัทฯจะชดใช้ค่าเสียหาย หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินของท่าน อันเกิดจากเพลิงไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งจากความประมาทเลินเล่อ หรือจากอุบัติเหตุ หรือจากภัยธรรมชาติ ยกเว้นความคุ้มครองในกรณีที่เกิดจากการรู้เห็นเป็นใจของผู้เอาประกันเอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยเปียกน้ำ ภัยจราจล และนัดหยุดงาน ฯลฯ โดยท่านชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
   
 

   ให้ความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ไว้ภายใน้กรมธรรม์ฉบับนี้ หากทรัภย์สินได้รับความเสียหายเนื่องจาก

 1. 1. ไฟไหม้
 2. 2. ฟ้าผ่า
 3. 3. ระเบิด
 4. 4. ยวดยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ เฉี่ยว, ชน, หรือหล่นทับ โดยสินค้าหรือทรัพย์สินที่บรรทุกมากับยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะที่ไม่ใช่ ของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกที่อยู่ด้วยกับผู้เอาประกันภัย รวมถึงบุคคลใดที่กระทำในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย
 5. 5. อากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นเสียง หรือความดันที่มาจาก อากาศยาน ซึ่งอยู่ในสภาพการบินปกติ
 6. 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ จากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ หรือไอน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ รวมถึงฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตู หน้าต่างช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำ หรือรางน้ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึง
  6.1  ความเสียหายที่เกิดจากน้ำไหลบ่า น้ำท่วม จากภายนอกอาคาร หรือน้ำที่ซึมผ่านเข้ามาทางผนัง ฐานราก และพื้นของอาคาร
  6.2  การล้างท่อระบายน้ำ การแตกหรือรั่วไหลจากระบบท่อประปาใต้ดิน หรือท่อน้ำดับเพลิงใต้ดิน ซึ่งเป็นท่อเมนอยู่ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย หรือระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
 

           หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) ซึ่งตั้งอยู่สถานที่เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่

 1. 1. บ้าน, ทาวน์เฮาส์, บ้านแฝด, ตึกแถว, โรงรถ, เรือนคนรับใช้, เรือนครัว, กำแพง, รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก
 2. 2. ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัย ในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก
 

 1. 1. ความเสียหายหรือสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสงคราม การรุกราน การกระทำมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระทำของผู้ก่อการร้าย การปฎิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
 2. 2. ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจากสาเหตุดังนี้
            2.1  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อันสืบเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกทางนิวเคลียร์ซึ่ง ดำเนินติดต่อกันไปด้วยนัวเอง
            2.2  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์
            2.3  ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือ พนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 

 • 600,000 บาท   กรณีสิ่งปลูกสร้างชั้น 1
  (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมด)
   
 • 600,000 บาท   กรณีสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 ครึ่งตึกครึ่งไม้
  (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่า 50-80% ของพื้นที่ทั้งหมด)
   
 • 600,000 บาท   กรณีสิ่งปลูกสร้างชั้น 3
  (มีผนังเป็นวัตถุอื่นๆ เช่นไม้, สังกะสี, กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมด)
 
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
สอบถามสมัครตัวแทน หรือ เช็คเบี้ย ป.1 ราคาพิเศษ  ฟรี..!
ดนัย เสาร์ฝั้น(เด่น)
ผู้จัดการฝ่ายขาย/ขยายงาน
E-Mail : denmt4@gmail.com
Line ID : ningmt4
Tel : 089-835-5577(AIS) , 081-672-1333(DTAC)
 http://www.facebook.com/mittareonline1 
ส่งเอกสาร ถึง... คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
Untitled Document
การสมัครร่วมธุรกิจ  
ประกันภัย ออนไลน์  
ประกันภัยรถยนต์
 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
   facebook
 
LINE : คิวอาร์โค้ด
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
 
หน้าแรก | รู้จัก บ.มิตรแท้ | แผนการตลาด | การสร้างรายได้ | วิธีการชำระเงิน | Contact Us | ดาวน์โหลด ฟรี!